17 maj 2013

Kærsanger

Skjern Å ved Kong Hans bro
Kærsanger

Pyramide-Læbeløs

Albæk mose

Havesanger
Tornsanger
Løvsanger
Gransanger

Næb-StarIngen kommentarer: